Công cụ tiện ích » Phép hoán vị n!

n! (n giai thừa)

Số n:

Công cụ tiện ích